Gwarancja - druga forma reklamacji

Kontynuując zagadnienia związane z reklamacją, warto zwrócić uwagę na jej drugi rodzaj, a mianowicie na „gwarancję”. Często mylona jest z rękojmią, do której prawo mamy zawsze.

Czym więc się różni?

Na przykład tym, że gwarancja jest tak naprawdę dobrą wolą sprzedawcy.

Zasady jej działania powinny zostać sformułowane w sposób zrozumiały dla klienta i zawierać informacje takie, jak:

  • nazwa i adres gwaranta (czyli: sprzedawcy, producenta, importera, dystrybutora) lub jego przedstawiciela na terenie Polski,

  • czas trwania i zasięg terytorialny, w którym gwarancja obowiązuje,

  • prawa, jakie przysługują konsumentowi w razie wady produktu,

  • informację, że „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Warto również wspomnieć o tym, że jeżeli w reklamie (np. telewizyjnej) zostaną złożone obietnice związane z produktem lub usługą, są one traktowane tak samo, jak pisemne oświadczenie gwarancyjne - można się na nie powoływać w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja od rękojmi różni się także tym, że jest udzielana na wybrany przez gwaranta (przedsiębiorstwo, sprzedawcę, dystrybutora) okres.

Może to być rok, 5 lat, a nawet dożywotnio.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której w oświadczeniu zabrakło informacji o czasie trwania gwarancji, wtedy, według prawa, przyjmuje się, że jej okres to 2 lata, a liczony jest od daty zakupu i odebrania produktu przez konsumenta.

Ważne!

  • Jeżeli w trakcie trwania gwarancji produkt zostanie uznany za wadliwy i wymieniony na nowy lub będzie wymagał istotnych napraw - termin gwarancji zaczyna się od nowa, a jego czas liczony jest od momentu otrzymania przez klienta nowego/naprawionego towaru.

  • Jeżeli w wadliwym produkcie zostanie wymieniona jedna część, gwarancja na te część zostaje przedłużona (czyli czas gwarancji na te część liczony jest od początku).

  • Jeżeli produkt trafił na gwarancję, ale nie został naprawiony lub naprawa była nieznaczna lub konsument wymagał innych czynności niż naprawa czy wymiana, czas gwarancji wydłuża się o tyle dni, ile dana rzecz przebywała w serwisie.

Wszystkie obowiązki gwaranta (osoby dającej gwarancję), powinny być zwarte w oświadczeniu gwarancyjnym. Od tej osoby zależy również, co będzie w treści i to ona decyduje, na co się zgadza, a co wyklucza z zakresu usług gwarancyjnych.

Gwarancja może zostać udzielona w dowolnej formie (np. w reklamie, słowna, ulotka), jednak ja preferuję formy pisemne - sprawdzona metoda, niepodważalny dowód, ważny dokument.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której zostanie zagubiona karta gwarancyjna, lub inny dokument świadczący o prawie do gwarancji, nic się nie dzieje. Jedynym problemem może okazać się ustalenie zakresu usług gwarancyjnych, które były w momencie zakupu, jednak to nie zwalnia gwaranta z odpowiedzialności za dany produkt.

Koszty dostarczenia produktu do serwisu pokrywa gwarant. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rzecz jest za duża, wymaga demontażu, specjalistycznego sprzętu lub innych skomplikowanych czynności, wtedy konsument ma obowiązek udostępnić gwarantowi towar na miejscu.

Czas trwania gwarancji zależna jest od treści umowy. Jeżeli ta część została pominięta, wtedy przyjmuje się, że czas trwania reklamacji to 14 dni (w przepisach nie ma informacji, że są to dni robocze, więc liczone jest 14 dni ciągłych od daty złożenia reklamacji).

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest fakt, że „rękojmia” i „gwarancja” są niezależnymi formami reklamacji. Oznacza to, że jeżeli konsument nie uzyskał pozytywnego rozpatrzenia swoich roszczeń z jednego źródła, może starać się o zbadanie swojej sprawy na podstawie drugiej formy reklamacyjnej.

  • Wykonanie działań reklamacyjnych z tytułu gwarancji, nie ma wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy (producenta) z tytułu rękojmi.

  • Klient ma takie same prawa do rękojmi po naprawie lub wymianie produktu, jakie nabył podczas jego zakupu.

  • W trakcie trwania naprawy serwisowej (czyli korzystania z uprawnień gwarancyjnych), zawiesza się bieg terminu wykonania działań z tytułu rękojmi, tzn. wybierając „gwarancję” jako podstawę reklamacji, wystarczy poinformować o tym sprzedawcę (który nie musi być gwarantem), a czas ważności rękojmi wydłuża się do czasu spędzonego w naprawie.*

*Mówiąc jaśniej - jeśli zauważyliśmy, że telefon zepsuł się 12 lipca 2018 r., oddajemy go do reklamacji następnego dnia i decydujemy się na naprawę z tytułu gwarancji (o czym informujemy sprzedawcę, który nie musi być gwarantem), rękojmia zostaje zawieszona do czasu powrotu telefonu w nasze ręce. Jeśli gwarancja nie zostaje uznana i otrzymujemy zepsuty telefon z powrotem 23 lipca 2018 r., to rękojmia jest liczona od 23 lipca 2018 r., czyli od tego momentu mamy ponownie rok na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi (ponieważ rękojmie, według przepisów, trzeba zgłosić do roku od momentu stwierdzenia wady).

Kontakt:

biuro@diamondspeech.pl

Wszystkie informacje zawarte w artykule opisane są na podstawie ogólnodostępnych prawach konsumenta.


Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego.